Προδιαγραφές

Γενικά - Περιβάλλον Εργασίας:

 • Απλοποιημένο γραφικό περιβάλλον εισαγωγής δεδομένων.
 • Παραμετρική μοντελοποίηση κατασκευής με πρωτοποριακά εργαλεία.
 • Αλλαγή μονάδων μεγεθών σε οποιοδήποτε φάση του προγράμματος.
 • Ακύρωση / Επανάληψη ενεργειών (Undo/Redo).
 • Υποστηριζόμενη γλώσσα περιβάλλοντος εργασίας: Αγγλικά, Ελληνικά.
 • Υποστηριζόμενες γλώσσες αναφορών: Ελληνικά, Αγγλικά.

Δεδομένα Κατασκευής - Συνολική κατασκευή:

 • Δημιουργία καννάβου σε 3 επίπεδα σχεδίασης.
 • Αυτόματη δημιουργία μεταλλικής πολυόροφης κατασκευής (wizard).
 • Πολλαπλές δυνατότητες ομαδοποίησης και επιλογής οντοτήτων.
 • Σύνθεση κανάβου από σχεδιαστικά προγράμματα (εισαγωγή αρχείων .dxf).
 • Επακριβής αυτόματη προσοσμοίωση του μοντέλου με ραβδωτά πεπερασμένα στοιχεία.
 • Έλεγχοι πληρότητας δεδομένων του μοντέλου.
 • Πλήρεις βιβλιοθήκες διατομών, χαλυβδόφύλλων και ήλων εμπορίου.
 • Ορισμός εκκεντροτήτων(*).
 • Ορισμός τοιχίων.
 • Ορισμός πυρήνων(*).
 • Ορισμός στοιχείων (πεδιλοδοκοί, πέδιλα, υποστυλώματα) αποκλειστικά από σκυρόδεμα.
 • Υλικά: χάλυβας, σκυρόδεμα.

Δεδομένα Κατασκευής - Σύμμικτα δομικά στοιχεία:

 • Δοκός ενός και πολλαπλών ανοιγμάτων.
 • Δυνατότητα χρήσης προσωρινών στηρίξεων σε φάση κατασκευής.
 • Χρήση πρότυπων διατομών τύπου Η
 • Χρήση διαφορετικών παχών πλάκας.
 • Δυνατότητα επιλογής πλάκας με χαλυβδόφυλλο.
 • Πλάκα ενός ή περισσοτέρων ανοιγμάτων.
 • Κατάλογος με χαλυβδόφυλλα εμπορίου και δυνατότητα ορισμού χαλυβδόφυλλων από το χρήστη.
 • Δυνατότητα εισαγωγής μηχανικών χαρακτηριστικών χαλυβδόφυλλων χρήστη.
 • Επίπεδα οπλισμού πλάκας: 2 στην εγκάρσια και 3 στη διαμήκη διεύθυνση.

Φορτία & Μάζες:

 • Στατικά φορτία: ίδιο βάρος, κατανεμημένα ή συγκεντρωμένα σε ράβδους, θερμοκρασιακά.
 • Αυτόματη παραγωγή κανονιστικών φορτίσεων.
 • Φορτία χρήστη.
 • Αυτόματη παραγωγή μαζών και συνδυασμών φορτίσεων.

Αναλύσεις - Συνολική κατασκευή:

 • Στατική ανάλυση.
 • Φασματική ανάλυση με φάσματα αποκρίσεων Ευρωκώδικα 8, ΕΑΚ.
 • Επιλυτής πεπερασμένων ραβδωτών στοιχείων.
 • Διαφραγματική λειτουργία.

Αναλύσεις - Σύμμικτα δομικά στοιχεία:

 • Αυτόματος υπολογισμός του συνεργαζόμενου πλάτους σκυροδέματος.
 • Στατική ανάλυση με επιλυτή πεπερασμένων ραβδωτών στοιχείων.
 • Δυνατότητα ρηγματωμένης ή μη ανάλυσης.
 • Ανακατανομή εντατικών μεγεθών.

Διαστασιολόγηση στοιχείων από χάλυβα (Ευρωκώδικας 3):

 • Κατάταξη διατομής (τάξη 1, 2, 3, 4).
 • Έλεγχος αντοχής διατομής σε κάμψη, κάμψη και αξονική, τέμνουσα, κάμψη και τέμνουσα, κάμψη και αξονική και τέμνουσα.
 • Γραφικός ορισμός περιορισμών μετακινήσεων.
 • Αυτόματος υπολογισμός μήκους λυγισμού στις δύο διευθύνσεις.
 • Έλεγχος σε καμπτικό και στρεπτοκαμπτικό λυγισμό του κατασκευαστικού μέλους.
 • Έλεγχος σε τοπικό λυγισμό του κορμού λόγω διάτμησης.
 • Χρωματική επισήμανση στον πίνακα των αποτελεσμάτων των μελών που αστοχούν.

Διαστασιολόγηση σύμμικτων δοκών (Ευρωκώδικας 4):

       (α) Έλεγχοι σε Οριακή Κατάσταση Αστοχίας (σε φάση κατασκευής και σύμμικτη):

 • Κατάταξη διατομής (τάξη 1, 2, 3, 4).
 • Υπολογισμός ενεργών χαρακτηριστικών διατομής και ανακατανομή τάσεων για διατομές τάξης 4.
 • Έλεγχος αντοχής διατομής σε κάμψη, κάμψη και αξονική, τέμνουσα, κάμψη και τέμνουσα, κάμψη και αξονική και τέμνουσα.
 • Έλεγχος σε καμπτικό, στρεπτοκαμπτικό και πλαγιοστρεπτικό λυγισμό του κατασκευαστικού μέλους.
 • Έλεγχος διατμητικών ήλων.
 • Έλεγχος οπλισμών σκυροδέματος.
 • Έλεγχος σε συνθήκες πυρκαγιάς.

       (β) Έλεγχοι σε Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (σε φάση κατασκευής και σύμμικτη):

 • Έλεγχος επάρκειας οπλισμών.
 • Έλεγχος μετατοπίσεων.

Διαστασιολόγηση σύμμικτων πλακών (Ευρωκώδικας 4):

 • Έλεγχοι σε Οριακή Κατάσταση Αστοχίας (σε φάση κατασκευής και σύμμικτη):
 • Έλεγχος αντοχής διατομής σε κάμψη, κάμψη και αξονική, τέμνουσα, κάμψη και τέμνουσα, κάμψη και αξονική και τέμνουσα.
 • Έλεγχος σε διαμήκη διάτμηση.
 • Έλεγχος σε διάτρηση.
 • Έλεγχος σε συνθήκες πυρκαγιάς.

Έλεγχοι σε Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (σε φάση κατασκευής και σύμμικτη):

 • Έλεγχος επάρκειας οπλισμών.
 • Έλεγχος μετατοπίσεων.

Διαστασιολόγηση Στοιχείων από Σκυρόδεμα (Ευρωκώδικας 2):

 • Υποστύλωμα.
 • Τοιχείο.
 • Πυρήνας(*).

Διαστασιολόγηση Συνδέσεων (Ευρωκώδικας 3):

 • Γραφική επιλογή των συνδέσεων από το νηματικό μοντέλο της κατασκευής.
 • Σχεδιασμός λεπτομερειών της σύνδεσης στην οθόνη υπό κλίμακα και παραγωγή αρχείου DXF.
 • Έλεγχοι γεωμετρικών δεδομένων των συνδέσεων.
 • Πλήθος ενισχύσεων κόμβων.

Διαστασιολόγηση Θεμελίωσης (Ευρωκώδικας 2 και 7):

 • Πέδιλο.
 • Πεδιλοδοκός.

Αποτελέσματα και Αναφορές:

 • Γραφική και αριθμητική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης (μετακινήσεις, αντιδράσεις, διαγράμματα εντατικών μεγεθών του φορέα και των μελών, ιδιομορφές) της διατασιολόγησης μελών και συνδέσεων.
 • Περιληπτική προεπισκόπηση αποτελεσμάτων ανάλυσης και διαστασιολόγησης.
 • Αυτοματοποιημένη παραγωγή αναλυτικών και περιληπτικών αναφορών δεδομένων και αποτελεσμάτων (τεύχος μελέτης) σε αρχείο του Word (.doc) με παραπομπές στους Ευρωκώδικες 3 και 4.
 • Αυτόματη εισαγωγή εικόνων μοντέλου στο τεύχος.

 

(*) Προβλέπεται σε επόμενη έκδοση.